Ordinacija online

ZAŠTO ORDINACIJA ONLINE?

Online ordinacija, online lekar, online pregled,online konsultacija i sl. predstavljaju oblike telekomunikacionih tehnologija u cilju pružanja medicinskih usluga, konsultacija i informacija na daljinu. Sinhronizovani model telemedicine („lečenja na daljinu“) ‒ telefonska ili audio-video interakcija u stvarnom vremenu između lekara i pacijenta, moguća je pomoću pametnog telefona, tableta ili računara. Najčešći servisi u svakodnevnoj elektronskoj komunikaciji kao što su e-mail, viber, zoom i whatsapp, primenjuju se i u telemedicinske svrhe.

PREDOSTI ORDINACIJE ONLINE:

  • Ušteda vremena
  • Ušteda novca
  • Fleksibilno vreme pregleda/konsultacije
  • Maksimalna pažnja lekara.

ZNAČAJ TELEMEDICINE – „LEČENJA NA DALJINU“

Svetska zdravstvena organizacija (SZO, eng. World Health Organization -WHO) je usvojila sledeću definiciju: telemedicina je način da se uz korišćenje telekomunikacionih i informacionih tehnologija pruže medicinske usluge bez obzira na to gde se geografski nalaze davalac zdravstvene usluge, pacijent, medicinska informacija ili oprema.

Drugim rečima, telemedicina predstavlja upotrebu elektronskih komunikacionih tehnologija u obezbeđivanju i pružanju zdravstvene zaštite, edukacije i poboljšanja zdravstvene nege kada su učesnici fizički razdvojeni, odnosno telemedicinu (“lečenje na daljinu”) možemo definisati kao način pružanja zdravstvenih usluga koji podrazumeva korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija, odnosno prenos medicinski relevantnih informacija na daljinu uz poštovanje medicinskih i tehničko-tehnoloških standarda. Ti standardi se odnose na pribavljanje, arhiviranje, prenos i pretraživanje relevantnih medicinskih slika, video zapisa i drugih medicinskih informacija, na standardizovan kvalitet uređaja i sistema za telemedicinu, kao i na nivoe kvaliteta računarske i telekomunikacione opreme i telekomunikacionih kanale veze.Telemedicinske aplikacije ili servisi obuhvataju: teledijagnostiku, telekonsultacije, telemonitoring, tele-negu, telekonzilijume i daljinski pristup informacijama koje se nalaze u jednoj ili više baza podataka.

Postoji niz potencijalnih koristi od primene telemedicine, kao što su: olakšan pristup informacijama, poboljšani pristup uslugama i bolja dostupnost nege koja se ranije nije mogla pružiti, unapređeno profesionalno obrazovanje i smanjenje troškova zdravstvene zaštite.

Zahvaljujući napretku tehnologije, uslovi i procesi korišćenja telemedicine su sve dostupniji.

KOJI SVE TELEMEDICINSKI SERVISI POSTOJE?

Podela proističe iz načina kako se telemedicina može koristiti tako da se može govoriti o sledećim telemedicinskim servisima:

  • telekonsultacije (obezbeđenje daljinskog pristupa bilo medicinskim stručnjacima bilo informacijama smeštenim u elektronskim bazama znanja),
  • teledijagnostika (postavljanje dijagnoze pacijentu od strane lekara koji nema direktan kontakt sa pacijentom, a uz pomoć medicinskih informacija (nalaza, slika, video snimaka…),
  • telemonitoring (daljinsko praćenje fizioloških parametara pacijenata, najčešće kod hroničnih pacijenata koji ne zahtevaju stalan bolnički nadzor),
  • telenega (terapija pacijenata van fizičkih okvira zdravstene ustanove),
  • teleedukacija (obuka i uvežbavanje medicinskog osoblja van ustanove koja ih sprovodi, daljinski pristup bazama podataka preko telekomunikacionih kanala (Internet…).

Ne postoje ograničenja da se telemedicina primeni u svim oblastima medicine.