dr Kosta Čanković

spec. medicine rada

Kosta Čanković rođen je 15. aprila 1949. godine u Inđiji gde jezavršio i osnovnu školu.Srednju medicinsku školu “7. april” Novi Sad, smer laborantski tehničar, završio je u Novom Sadu 1968. godine.Zatim upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu na kojem diplomira februara 1974. godine sa prosekom 8,44.
U Domu zdravlja Inđija počinje da radi 1.februara 1976. godine i u njemu ostaje do odlaska u penziju 2014. godine.U početku je radio kao lekar u ambulanti opšte medicine i pedijatrije u Beški.U periodu od 1980. do 1983. godine je na specijalizaciji iz medicine rada u Novom Sadu.Po povratku sa specijalizacije organizuje Službu medicine rada u Domu zdravlja Inđija,posebno njen preventivni deo kao i sanitarno-epidemiološku službu pri njoj. Obavlja dužnost načelnika Medicine rada u periodu od 1983. do 1995. godine. Od 1995. do 1998. godine obavlja posao direktora Doma zdravlja Inđija, kada je osnovao i Službu kućnog lečenja i unapredio rad ostalih službi.Do odlaska u penziju 2014. godine,radio je kao izabrani lekar u Službi medicine rada Doma zdravlja Inđija.

Pored specijalizacije iz medicine rada, završio je edukacije za akupunkturologa, lekara sportske medicine kao i sudsko-medicinskog veštaka. U decembru 2020. godine osniva svoju privatnu ordinaciju opšte medicine Čanković, moj lekar u Inđiji.

dr Mirjana Demirović

doktor medicine i homeopata

Rođena 1978. godine u Osijeku. Završila Gimnaziju u Belom Manastiru, Hrvatska.Diplomiralana Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005.godine.Lekarski staž u trajanju od godinu dana obavila na Vojnomedicinskoj Akademiji (VMA) u Beogradu i stekla dragocena iskustva od vodećih stručnjaka iz različitih oblasti medicine.Od 2007.godine zaposlena u Domu zdravlja Inđija u Službi opšte medicine. Studije homeopatije upisuje 2010. godine pri Udruženju za unapređenje i širenje klasične homeopatije “Simillimum”,Beograd. Učesnica je brojnih predavanja i seminara svetski poznatih homeopata iz Velike Britanije,Indije,SAD,Italije,Norveške,Australije.
Zvanje homeopatestekla je 2015. godine.I dalje radi na sticanju i unapređenju znanja iz oblasti homeopatije.Živi u Inđiji.Udata,majka troje dece.

Jelena Lončarević

Jelena Lončarević, medicinska sestra, 28 godina. Osnovnu školu završila u Inđiji. Pohađala srednju medicinsku školu „Nadežda Petrović“ u Zemunu.Svoje radno iskustvo je stekla kao pripravnik u Urgentnom centru Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu.Nakon toga zaposljava se u Domu zdravlja Inđija i počinje sa radom u Službi opšte medicine, zatim medicine rada,kućne nege, specijalističkoj službi dok se najdužezadržava u Službi hitne medicinske pomoći u Beški gde radi i danas.

Jelena Teofanović

Jelena Teofanović, medicinska sestra, rođena je u Inđiji 1985. godine. Osnovnu školu završila u Inđiji,a potom 2004. godine srednju medicinsku školu “Nadežda Petrović” u Zemunu kao najbolji đak generacije. Prvo radno iskustvo stiče u banji “Borivoje Gnjatić” u Starom Slankamenu, a u Domu zdravlja u Inđiji radi od 2008. godine. Kroz dvanaestogodišnji radni staž radila je u mnogim službama doma zdravlja: medicini rada, specijalističkoj službi,opštoj praksi,službi hitne medicinske pomoći dok trenutno radi u službi kućnog lečenja.
Majka je dvoje dece.

ONLINE SARADNICI

Nataša Tanić

psiholog

Obrazovanje i radno iskustvo: Rođena 24. decembra 1978. godine u Beogradu.U Inđiji završila osnovnu školu i gimnaziju.  Diplomirala psihologiju 2003. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U toku dosadašnje karijere radila kao zdravstveni saradnik, nastavnik i školski psiholog.
Savetodavnim radom se bavi od 2005. godine. 2006. godine položila stručni ispit za zdravstvenog saradnika – psihologa i završila obuku za savetodavni rad sa mladima Američkog Fonda za Razvoj (Individual Counseling Certificate, USAID). Učestvovala u otvaranju Savetovališta za mlade u Domu zdravlja „Dr Milorad Mika Pavlović“ u Inđiji iste godine.
Od 2017. godine piše tekstove iz oblasti psihologije i mentalnog zdravlja za inostrano tržište. Poseduje široko znanje iz oblasti mentalnog zdravlja, mindfulness meditacije, strategija prevladavanja stresa i anksioznosti, neurodiverziteta (spektar autizma, deficit pažnje i hiperaktivnost, disleksija, dispraksija, diskalkulija, itd.). Trenutno zaposlena kao školski psiholog i nastavnik psihologije u dve srednje škole u Inđiji. Udata, majka dvoje dece. Živi i radi u Inđiji.

dr Mirjana Dimitrašković Ivezić

 psihijatar/psihoterapeut

Obrazovanje i radno iskustvo: Završila novosadsku gimnaziju “Jovan Jovanović Zmaj”. Medicinski fakultet završila dana 12.07.2005. godine sa prosečnom ocenom 8.38 (osam trideset osam) i ocenom 10 (deset) na diplomskom ispitu. Položila stručni ispit za Doktora medicine 31.07.2006. godine. U martu 2011. godine završila diplomske akademske studije-master iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Specijalistički ispit iz psihijatrije položila u februaru 2019. godine.
Završila prvi i drugi stepen u transakcionoj analizi i time stekla  osnovna teorijska znanja iz transakcione analize kao savremene psihološke teorije i naziv praktičar transakciione analize koji obuhvata didaktičku analizu i rad na sebi. Član  TA centra – Asocijacija transakcionih analitičara Srbije (2014./2015. godine). Majka jedne devojčice Sare.

doc. dr Radmila Velicki

Specijalista higijene

Obrazovanje i radno iskustvo: Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2007. godine. Zaposlena u Institutu za javno zdravlje Vojvodine od 2009. godine u Odseku za pravilnu ishranu i zdravstvenu bezbednost hrane. Od 2010. godine zaposlena na Katedri za higijenu, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.
Profesionalno opredeljenje: ishrana i zdravstvena bezbednost hrane, javno zdravlje, preventivna medicina. Profesionalna oblast delovanja: savetovanje u oblasti ishrane i fizičke aktivnosti i prevencije hroničnih bolesti. Usavršavala se u oblasti ishrane i zdravstvene bezbednosti hrane pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede SAD: (Open World Program: (Severna Karolina, Raleigh, SAD, 2014.) i u Izraelu („Feeding The Future: Food Safety and Technology in Times of Global Change”, na Hebrew University of Jerusalems Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food & Environment, 2018. godine). Član je domaćih i međunarodnih stručnih asocijacija u oblasti javnog zdravlja i ishrane.
Doktorirala na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu 2018. godine, u oblasti mediteranske ishrane i kardiovaskularnog zdravlja. Udata, majka dvoje dece.

dr Jelena Crnobrnja

internista pulmolog

Obrazovanje i radno iskustvo: Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2006.godine. Specijalizaciju iz interne medicine je završila 2014.godine, a užu specijalizaciju iz pulmologije 2015.godine na na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2007. godine zaposlena na Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, šef odseka Dnevna bolnica, Odeljenja za poluintezivnu negu opstruktivnih bolesti pluća i alergije na Klinici za opstruktivne bolesti pluća i akutne pneumopatije. Udata, majka jedne devojčice.

doc. dr Dimitrije Jeremić

Specijalista urologije

Obrazovanje i radno iskustvo: Dimitrije Jeremić, docent na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, specijalista urologije, rođen je u Novom Sadu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je odbranio doktorsku disertaciju iz oblasti urološke onkologije. Deo radnog staža proveo je na Klinici za urologiju u Royal Hallmashire Hospital, u Sheffield-u u Velikoj Britanije, gde je na sarađivao sa prof. CRC Chapple u domenu funkcionalne urologije i uroginekologije. Autor većeg broja radova u domaćim i inostranim naučnim časopisima, član Evropske urološke asocijacije.

dr Uroš Bačić

Specijalista interne medicine, kardiolog

Obrazovanje i radno iskustvo: Rođen 9.januara 1978. u Novom Sadu. Osnovnu školu i gimnaziju prirodno-matematičkog smera završio sa odličnim uspehom u Zrenjaninu. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu diplomirao 19.10.2006. sa prosečnom ocenom 8,51. Posle obavljenog pripravničkog staža u Zrenjaninu, položio stručni ispit maja 2007. godine u Beogradu. Po položenom stručnom ispitu radio na prijemno-trijažnom odeljenju Urgentnog centra i internom odeljenju Opšte bolnice u Zrenjaninu. Specijalizaciju iz interne medicine završio sa odličnom ocenom  24.09.2014. godine u Novom Sadu, a užu specijalizaciju iz kardiologije 07.02.2018. godine na IKVB Sremska Kamenica. Paralelno sa pohađanjem uže specijalizacije obučavao se za interventnog kardiologa na IKVB Sremska Kamenica. Trenutno zaposlen u Opštoj bolnici “Đorđe Joanović” u Zrenjaninu kao specijalista interne medicine-kardiolog, šef  Kateterizacione laboratorije i lekar u koronarnoj jedinici. Ponosni sam suprug i otac jednog dečaka.

dr Tanja Rožek

pedijatar

Obrazovanje i radno iskustvo: Tanja Rožek Mitrović rođena je 13.05.1976. godine u Inđiji. Osnovnu školu je završila u rodnom mestu a srednju medicinsku školu “7 april” u Novom Sadu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novm Sadu. U toku 2004. godine nostrifikuje diplomu doktora medicine u Sloveniji te boravi i razmenjuje radno iskustvo u Kliničkom centru Ljubljana. Nakon obavljenog pripravničkog staža zapošljava se u Domu zdravlja “dr Milorad Mika Pavlović” u Inđiji. Od 2013. godine radi kao pedijatar u Službi za zdravstvenu zaštitu dece, doma zdravlja u Inđiji. Učesnik i predavač na mnogim stručnim kongresima u zemlji i inostranstvu. Autor i koautor mnogih stručnih radova domaćih i stranih časopisa.  Član je Srpskog lekarskod društva, Udruženja pedijatara Srbije, European Academy of Paediatrics. Služi se engleskim i slovenačkim jezikom. Udata, majka dvoje dece, živi u Inđiji.

dr Marija Jakšić

doktor medicine na spec.  iz dermatovenerologije

Obrazovanje i radno iskustvo: Rođena 1980 god. u Somboru. Završila gimnaziju “Borislav Petrov-Braca” u Vršcu 1999. godine. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2008. godine. Obavila obavezan lekarski staž u Kliničkom centru Vojvodine i položila stručni ispit za doktora medicine 2009. godine. Radno iskustvo: od 2009.do 2017. godine radila kao lekar savetnik u Medic Call Centru privatnog zdravstvenog osiguranja Delta Generali Osiguranje. Od 2011. do 2014. godine radila kao lekar savetnik u Medic Kontakt centru-Medigroup DZ “Jedro”. Od 2017. do 2021. godine na specijalizaciji iz dermatovenerologije – Klinika za dermatovenerologiju, KC Srbije.

dr Selena Stojaković

doktor medicine na spec iz otorinolaringologije

Obrazovanje i radno iskustvo: Rođena u Novom Sadu 1979. godine. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2005. godine, gde i završava Diplomske akademske – master studije na odseku pedijatrije 2009. godine. Od 2007. godine zaposlena kao lekar opšte medicine u Domu zdravlja “Dr Milorad Mika Pavlović ” Inđija, a od 2016. godine  na specijalističkim studijama iz Otorinolaringologije u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu. Aktivno učestvovala u brojnim seminarima i kongresima iz oblasti Otorinolaringologije. U svakodnevnom radu pored maternjeg služi se i engleskim jezikom. Član Lekarske komore Vojvodine i Srpskog lekarskog društva Vojvodine.

dr Sanja Vasić

specijalista urgentne medicine

Obrazovanje i radno iskustvo: Rodjena je u Inđiji, gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet u Beogradu je završila 2006. godine. Nakon toga počinje da radi u Domu zdravlja “Dr Milorad Mika Pavlović” u Inđiji, ambulanta Beška u službama za zdravstvenu zađštitu dece, opšte medicine i hitne medicinske pomoći. Završila je diplomske akademske studije – master, iz sportske medicine sa fizikoterapijom. Jedno vreme radila na pregledu sportista pri Domu zdravlja i kao klupski lekar ŽRK Železničar iz Indđije. Trenutno je na specijalizaciji iz Urgentne medicine. Od 2020 godine je  zaposlena u Urgentnom centru, Kliničkog centra Srbije. Autor je brojnih radova objavljenih u domaćim i medjunarodnim časopisima i kongresima. Udata, majka je dve devojčice.

Jelena Kovačev

strukovna med. sestra spec. i patronažna sestra

Obrazovanje i iskustvo: Nakon završene osnovne i srednje medicinske škole, upisuje višu medicinsku školu u Zemunu. Poslednjih 11 godina radi u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, Centar za promociju zdravlja. Pre toga, stekla bogato radno iskustvo od 13 godina rada kao patronažna sestra u Službi polivalentne patronaže i Službi opšte medicine  Doma zdravlja „Novi Sad“. Predavač na Farmaceutskom fakultetu u Novom Sadu, Privredna akademija, odsek Zdravstvena nega, Radna terapija i Sovijalna gerontologija. Majka troje odrasle dece.